Zarejestruj się

 

Regulamin

Regulamin serwisu ekonomiawkulturze.pl z dnia 24.10.2012r.

Zawartość

ART. 1 Wstęp

 • 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady działania platformy komunikacyjnej funkcjonującej pod domeną www.ekonomiawkulturze.pl oraz świadczenia i korzystania z jego Usług. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkowników, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności przedsiębiorstwa Kamon Consulting - Rafał Kasprzak jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego Serwis.
 • 2. Warunkiem korzystania z Usług jest dokładne zapoznanie się z treścią Regulaminu (wraz z załącznikami).
 • 3. Nazwa Serwisu, jego koncepcja, wygląd graficzny, logo, elementy grafiki, znaki towarowe, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej.

ART. 2 Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
 • 1. Kamon Consulting – Rafał Kasprzak – przedsiębiorstwo wpisane do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez m.st. Warszawę pod numerem 469958, numer NIP 113-176-65-13, numer REGON 141438336, reprezentowane przez Rafała Kasprzaka, zwane dalej Operatorem Serwisu.
 • 2. Baza Kont - zbiór Danych lub Danych Osobowych zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników, które za zgodą Użytkowników są gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, w ramach Usług świadczonych przez Operatora Serwisu.
 • 3. Dane – treści, w szczególności informacje, zdjęcia, wpisy, komentarze, które Użytkownik dobrowolnie umieszcza w Serwisie.
 • 4. Dane Osobowe - zgromadzone w ramach formularza rejestracyjnego dostępnego na domenie www.ekonomiawkulturze.pl dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, przetwarzane przez Operatora Serwisu w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w szczególności w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu oraz w innych celach wskazanych w odpowiedniej zgodzie udzielonej przez Użytkownika.
 • 5. Login/Nazwa Użytkownika - ciąg znaków wprowadzonych przez Użytkownika w Serwisie na etapie tworzenia Konta, umożliwiający późniejszą identyfikację Użytkownika podczas korzystania z Serwisu. Login, jako techniczny, unikalny ciąg znaków, nie ulega zmianie.
 • 6. Serwis/Portal - portal internetowy prowadzony przez Operatora Serwisu pod domeną www.ekonomiawkulturze.pl .
 • 7. Osoba - osoba fizyczna lub prawna, a także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną.
 • 8. Poczta - usługa dostępna dla Użytkowników służąca komunikacji wewnętrznej w ramach Serwisu, przystosowana do wyświetlania wiadomości.
 • 9. Konto - strona/przestrzeń serwerowa Serwisu, udostępniona Użytkownikowi, na której Użytkownik może zamieszczać Dane, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy, które również może wykorzystywać Operator Serwisu na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz stosownych zgodach danego Użytkownika.
 • 10. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników wraz z załącznikami stanowiącymi jego integralną część.
 • 11. Spam - wiadomości elektroniczne (w szczególności o charakterze komercyjnym) przesyłane w ramach Portalu za pośrednictwem Poczty, Newslettera, jak również umieszczane w innych miejscach Portalu, na których otrzymywanie odbiorca nie wyraził uprzedniej zgody.
 • 12. Umowa - umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawarta między Użytkownikiem a Operatorem Serwisu z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika, o treści odpowiadającej treści Regulaminu.
 • 13. Usługa/Usługi - wszelkie świadczenia Operatora Serwisu na rzecz Użytkowników wykonywane w ramach Umowy.
 • 14. Usługi Płatne – Usługi, za które Operator Serwisu pobiera dodatkową opłatę.
 • 15. Użytkownik - osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez akceptację Regulaminu uzyskała dostęp do Usług. Użytkownikiem może być również osoba fizyczna małoletnia i/lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 • 16. Wiarygodna Wiadomość – wiadomość zaadresowana do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego pod adresem http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/contact , identyfikująca w sposób jednoznaczny treści, które potencjalnie naruszają normy prawne, w tym w szczególności dobra prawnie chronione Użytkownika/Osoby i jako takie powinny zostać usunięte bądź do których dostęp powinien zostać zablokowany. Wiarygodna Wiadomość powinna zawierać imię i nazwisko zgłaszającego, informacje wystarczające do zlokalizowania treści przez Operatora Serwisu (np. pełny, precyzyjny adres URL), jak również deklarację bądź oświadczenie, że zawiadamiający Użytkownik/Osoba pozostaje w dobrej wierze w zakresie przeświadczenia, że wskazane treści są bezprawne. Za Wiarygodną Wiadomość uznaje się również pisemne zawiadomienie/wezwanie organów i instytucji państwowych spełniające ustawowe przesłanki.

ART. 3 Uczestnictwo w Serwisie

 • 1. Akceptując niniejszy Regulamin, Użytkownik wyraża zgodę na jego wszystkie warunki i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Korzystanie z Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 • 2. Serwis przeznaczony jest do korzystania przez Użytkowników.
 • 3. Utworzenie i korzystanie z Konta w zakresie świadczonych przez Operatora Serwisu Usług i funkcjonalności w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne (z wyłączeniem Usług Płatnych).
 • 4. Umowa zostaje zawarta z zastrzeżeniem ust. 5. niniejszego artykułu oraz art. 8. niniejszego Regulaminu na czas nieokreślony z chwilą akceptacji niniejszego Regulaminu.
 • 5. W przypadku śmierci Użytkownika, będącego osobą fizyczną lub likwidacji Użytkownika będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej Umowa wygasa natomiast Konto Użytkownika zostaje usunięte na skutek zgłoszenia okoliczności sprawy w formie Wiarygodnej Wiadomości do Działu Obsługi Użytkownika za pośrednictwem formularza kontaktowego http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/contact
 • 6. Procedura rejestracji polega na wypełnieniu formularza znajdującego się pod adresem http://www.ekonomiawkulturze.pl/auth/register oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu następuje zawarcie Umowy.
 • 7. Operator Serwisu może dokonać weryfikacji Danych Osobowych w jeden z następujących sposobów: zwrócenie się do Użytkownika o wyjaśnienie, zwrócenie się do Użytkownika z prośbą o dobrowolne przesłanie dokumentu potwierdzającego prawdziwość jego Danych Osobowych, porównanie danego Konta z innymi zawierającymi takie same Dane lub Dane Osobowe.
 • 8. Użytkownik Konta zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym swoich Danych Osobowych zgodnych z prawdą: imienia, nazwiska, adresu e-mail (za wyjątkiem tzw. tymczasowych adresów e-mail). Użytkownik nie jest uprawniony do umieszczania w Serwisie Danych Osobowych osób trzecich oraz wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody tej Osoby.
 • 9. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Konta jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  • a. zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  • b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z Usług Serwisu;
  • c. Dane Osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienione w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe oraz Dane umieszczone w ramach Konta są zgodne z prawem, w szczególności nie naruszają praw osób trzecich;
  • d. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich Danych Osobowych przez Operatora Serwisu przekazanych pierwotnie w formularzu rejestracyjnym oraz ewentualnie następnie zmienionych w trakcie korzystania z Serwisu, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie Serwisu, jak również w celach operacyjnych i statystycznych związanych z prowadzeniem Serwisu;
  • e. zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie w celu świadczenia przez Operatora Serwisu Usług i dostarczania funkcjonalności Serwisu, jak również oświadczam, iż Osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia;
  • f. wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej informacji systemowych (newsletter ekonomiawwkulturze.pl), wiadomości od Operatora Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu;
  • g. umieszczenie na Koncie Danych Osobowych, wizerunku oraz informacji, dotyczących innych Osób nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą tych Osób;
  • h. zezwalam na świadczenie przez Operatora Serwisu Usług w ramach mojego Konta na Portalu;
  • i. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w Portalu Danych, Danych Osobowych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  • j. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z Portalu zgodnie z Regulaminem oraz przeznaczeniem Portalu, wynikającym z postanowień Regulaminu;
  • k. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Operatora Serwisu w szczególności umieszczanych przeze mnie w Portalu Danych, które naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań;
  • l. akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne, w szczególności podyktowane względami technicznymi lub prawnymi, modyfikowanie lub usuwanie przez Operatora Serwisu wyglądu Portalu w tym wyglądu/układu, etc. mojego Konta, jak również umieszczania w ramach Portalu, Konta lub oferowanych Usług informacji, okien, banerów, reklam;
  • m. w trosce o jakość i poziom Serwisu, akceptuję i wyrażam zgodę na swobodne ustalanie przez Operatora Serwisu zawartości Serwisu, w tym także na usuwanie i modyfikowanie Danych oraz Usług w Serwisie, uniemożliwienia Użytkownikowi dostępu do Serwisu, zaprzestania prowadzenia Serwisu, a także każdej z jego Usług oraz na podjęcie wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z Serwisem. Podstawą usunięcia/zablokowania treści może być w szczególności Wiarygodna Wiadomość.

ART. 4 Techniczne Warunki Korzystania z Serwisu

 • 1. Właścicielem Serwisu jest Operator Serwisu.
 • 2. Niezbędnym dla korzystania z Serwisu jest posiadanie przez Użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, akceptującym pliki typu cookies oraz konto poczty e-mail (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów e-mail) z zastrzeżeniem ustępu 4. niniejszego artykułu.
 • 3. Prowadzenie przez Operatora Serwisu obejmuje przede wszystkim:
  • a. stworzenie platformy świadczącej usługi doradcze dla osób zajmujących się organizacją wydarzeń.
  • b. świadczenie Usług.
 • 4. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).

ART. 5 Dane Osobowe

 • 1. W momencie akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Operatora Serwisu zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu oraz określonymi w Polityce Bezpieczeństwa Danych Osobowych.
 • 2. Administratorem Danych Osobowych jest przedsiębiorstwo "Kamon Consulting – Rafał Kasprzak”, które dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • 3. Operator Serwisu przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną, a także, dokonania rozliczeń z Użytkownikiem.
 • 4. Operator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od uprzedniego potwierdzenia przez niego zgodności Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kserokopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kserokopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kserokopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, "Kamon Consulting – Rafał Kasprzak” może odmówić świadczenia usługi Serwisu lub innych Usług.
 • 5. Operator Serwisu ma również prawo, w trakcie trwania Umowy, uzależnić dalsze świadczenie usługi Serwisu oraz swoich Usług na rzecz Użytkownika od potwierdzenia przez niego Danych Osobowych stosownymi dokumentami, poprzez przesłanie, np. kopii dokumentu potwierdzającego tożsamość. Nadesłanie kopii dokumentu jest dobrowolne. Jeżeli kopia dokumentu nie zostanie przesłana lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości co do rzetelności lub prawdziwości, Operator Serwisu może zablokować Konto do czasu wyjaśnienia wątpliwości, a w przypadku nienadesłania w wyznaczonym terminie Operator Serwisu może usunąć Konto.
 • 6. Dokumenty (w tym oryginały) potwierdzające tożsamość, o których mowa w ustępie 4. i 5. niniejszego artykułu, po ich zbadaniu zostaną zniszczone/usunięte.
 • 7. Operator Serwisu ma prawo uzależnić świadczenie swoich Usług i korzystanie z Serwisu przez Użytkownika od uprzedniego uprawdopodobnienia przez niego legalności przetwarzania Danych Osobowych oraz wizerunku udostępnionego w Serwisie, w szczególności poprzez przedstawienie zgód właściwych Osób lub innych stosownych dokumentów. Nadesłanie kopii dokumentów jest dobrowolne. Jeżeli dokumenty te będą budzić wątpliwość czy Osoba ma prawo umieszczać Dane Osobowe lub wizerunek, Operator Serwisu może odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną albo rozwiązać umowę z Użytkownikiem, jak również zablokować Konto lub niektóre Usługi świadczone na rzecz tego Użytkownika w ramach Portalu.
 • 8. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Bazy Kont.
 • 9. Użytkownik ma obowiązek aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym niezwłocznie po każdej zmianie tych Danych Osobowych.
 • 10. W przypadku powzięcia przez Operatora Serwisu wątpliwości, co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez Użytkownika Konta Rzeczywistego Danych Osobowych w formularzu rejestracyjnym (również na skutek zgłoszenia dokonanego przez innego Użytkownika), Operator Serwisu (niezależnie od postanowień powyższych) uzyskuje uprawnienie do podjęcia następujących czynności:
  • a. wezwania Użytkownika do niezwłocznego usunięcia nieprawdziwych Danych Osobowych bądź aktualizacji Danych Osobowych;
  • b. skierowania do Użytkownika ostrzeżenia;
  • c. zablokowania dostępności dla Użytkownika wybranych Usług w Serwisie;
  • d. zablokowania Konta do czasu wyjaśnienia sprawy;
  • e. bezpowrotnego usunięcia Konta.
 • 11. Operator Serwisu jest uprawniony do udostępniania Danych oraz Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Operator Serwisu nie udostępnia wbrew prawu Danych oraz Danych Osobowych innym podmiotom w szczególności nieuprawionym Osobom.

ART. 6 Prawa Autorskie

Użytkownik poprzez umieszczenie Danych, w szczególności wizerunku, materiałów lub wypowiedzi na Koncie własnym lub innego Użytkownika udziela Operatorowi Serwisu niewyłącznej licencji na wykorzystywanie, utrwalania w pamięci komputera, zmienianie, usuwanie, uzupełnianie, wykonywanie publiczne, wyświetlanie publiczne, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie (w szczególności w Internecie) tych Danych.

ART. 7 Zasady Korzystania Z Serwisu

 • 1. Podawane przez Użytkownika Dane oraz Dane Osobowe są informacjami jawnymi, które mogą być podane do wiadomości publicznej w ramach Portalu. W szczególności mogą one być dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki, czego Użytkownik ma świadomość i na co Użytkownik wyraża zgodę.
 • 2. Zawierając Umowę z Operatorem Serwisu, Użytkownik zobowiązuje się w szczególności do:
  • a. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Portalu oraz od korzystania z Usług Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników;
  • b. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Operatora Serwisu oraz innych podmiotów;
  • c. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które naruszałyby prywatność innych Użytkowników, przede wszystkim polegających na zbieraniu, przetwarzaniu i rozpowszechnianiu informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy czynności te są zgodne z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu;
  • d. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Serwisu, a także działań polegających w szczególności na niszczeniu, zmianie, usuwaniu, uszkadzaniu, utrudnianiu dostępu do Kont innych Użytkowników;
  • e. niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Operatora Serwisu, Użytkowników i innych podmiotów, w szczególności poprzez zamieszczanie treści upokarzających, poniżających, szargających opinię osób trzecich, jak również poprzez wykorzystywanie nieprawdziwych lub poufnych informacji;
  • f. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które szerzą propagandę lub symbole organizacji, które w Rzeczpospolitej Polskiej są uznane za niekonstytucyjne lub nielegalne;
  • g. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które służą do podstępnego uzyskiwania od innych Użytkowników haseł i danych identyfikacyjnych, w szczególności w szeroko rozumianych celach komercyjnych lub w celach niezgodnych z prawem;
  • h. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań z wykorzystaniem w szczególności wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików lub programów, które przerywają, niszczą lub ograniczają działanie Portalu lub sprzętu komputerowego albo w inny sposób umożliwiają nieuprawnione korzystanie lub dostęp do komputera bądź sieci komputerowej;
  • i. powstrzymywania się od jakiejkolwiek działalności, która wpływa na automatyzację korzystania z systemu (automatyczne dodawanie komentarzy, wyświetlanie, itp.), w tym między innymi korzystania ze skryptów, wysyłania komentarzy, wiadomości, aktualizacji Portalu.
 • 3. Niedopuszczalne są działania mogące w szczególności utrudniać lub destabilizować działanie Portalu lub narazić Portal na utratę renomy lub dobrego imienia. W przypadku stwierdzenia przez Operatora Serwisu, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Operator Serwisu może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto/Konta. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo, w szczególności w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.
 • 4. Zabrania się Użytkownikom umieszczania w ramach Portalu i rozpowszechniania za jego pośrednictwem:
  • a. oprogramowania objętego prawami innych Osób - bez właściwego upoważnienia;
  • b. oprogramowania przeznaczonego w szczególności do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych;
  • c. haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
 • 5. Zamieszczanie w Serwisie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem powszechnie obowiązującym w Polsce, propagujących przemoc, nagannych moralnie lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione. Dostęp do ww. treści oraz Konta ich autorów może zostać uniemożliwiony, w szczególności po otrzymaniu urzędowego zawiadomienia lub uzyskaniu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych lub związanej z nimi działalności.
 • 6. Zabrania się Użytkownikom wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny z niniejszym Regulaminem, tzn. w szczególności zabronione jest:
  • a. umieszczanie Danych, tj. treści lub zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, jak również treści epatujących choćby częściową nagością lub sugestywnych, odnoszących się w sposób dorozumiany do ww. treści, naruszających zarówno polskie, jak i międzynarodowe normy prawne oraz moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną, itp.);
  • b. umieszczanie Danych, treści lub zdjęć naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób;
  • c. rozsyłania spamu/niezamówionej informacji handlowej;
  • d. uprawiania działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej, itp. za wyjątkiem indywidualnych uzgodnień z Operatorem Serwisu w ramach których postanowiono inaczej;
  • e. wielokrotne wysłanie tej samej wiadomości lub wielu różnych wiadomości w bardzo krótkich odstępach czasu (flooding);
  • f. podejmowania działań w celu nawiązania kontaktu z małoletnim poniżej lat 15 w kontekstach seksualnych.
 • 7. Zabronione jest używanie słów powszechnie uznawanych za obelżywe.

ART. 8 Zablokowanie i/lub Usunięcie Konta

 • 1. Operator Serwisu ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, w szczególności Użytkownika, którego działania uzna za szkodliwe dla Serwisu bądź innych Użytkowników, sprzeczne z dobrymi obyczajami, ideą portalu lub w inny sposób wpływające negatywnie na wizerunek lub renomę Serwisu.
 • 2. Operator Serwisu archiwizuje Dane gromadzone w ramach Portalu w przypadku uzyskania wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Usług niezgodnie z niniejszym Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami. Operator Serwisu może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.
 • 3. Operator Serwisu ma prawo zarówno do zablokowania, jak i usunięcia Konta Użytkownika, który łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu lub do zablokowania Konta Użytkownika ze względu na otrzymane zgłoszenie spełniające przesłanki Wiarygodnej Wiadomości do czasu wyjaśnienia sprawy, w której dany Użytkownik podejrzewany jest o naruszenie Regulaminu, w którymkolwiek z jego postanowień.
 • 4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się z tym, że usunięcie Konta równoznaczne jest dla tego Użytkownika z bezpowrotną utratą wszystkich zgromadzonych w ramach tego Konta Danych.
 • 5. Użytkownik może rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez podania przyczyny.
 • 6. Rozwiązanie Umowy przez Użytkownika polega na usunięciu przez niego Konta po przekazaniu Wiarygodnej Wiadomości przez formularz kontaktowy dostępny na stronie http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/contact lub przesyłką pocztową. Dany Użytkownik, który w ten sposób rozwiązuje Umowę, oświadcza, że jest świadomy jednoczesnego bezpowrotnego dla tego Użytkownika usunięcia jego Danych.
 • 7. Usunięcie Danych nie oznacza automatycznego usunięcia Danych Osobowych z Bazy Kont.
 • 8. Po usunięciu lub zablokowaniu Konta, Operator Serwisu przetwarza Dane Osobowe Użytkowników Portalu w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu:
  • a. należytego rozliczenia usług w ramach Portalu;
  • b. należytego zakończenia wykonywania usług na rzecz Użytkownika;
  • c. objęcia Użytkowników szczególną ochroną.
 • 9. Umowa może zostać rozwiązana przez Operatora Serwisu poprzez zablokowanie jak i usunięcie Konta, niezależnie od innych postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności w sytuacji:
  • a. podejmowania przez Użytkownika działań na szkodę Użytkowników oraz osób trzecich lub Operatora Serwisu;
  • b. umieszczenia na Koncie treści lub zdjęć obiektywnie mających negatywny wpływ na funkcjonowanie Serwisu;
  • c. otrzymania przez Operatora Serwisu Wiarygodnej Wiadomości o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi (Danymi Osobowymi) działalności danego Użytkownika;
  • d. otrzymaniu urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze Danych (również Danych Osobowych) lub związanej z tymi Danymi działalności danego Użytkownika;
  • e. kierowania do innych Użytkowników treści naruszających w obiektywnej ocenie dobre obyczaje, a w szczególności zniesławiających, obraźliwych, naruszających w jakikolwiek sposób dobra osobiste, nawołujących, nakłaniających lub podżegających do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia, nękania innych osób.
 • 10. W przypadku umieszczenia na Koncie treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z przepisami prawa, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo zarówno do zablokowania Konta Użytkownika, zablokowania możliwości publicznej wypowiedzi w ramach Serwisu, jak i usunięcia Konta – co jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Operatora Serwisu.
 • 11. W przypadku zablokowania lub usunięcia Konta przez Operatora Serwisu, założenie nowego Konta przez tego samego Użytkownika wymaga uprzedniej zgody Operatora Serwisu.
 • 12. W przypadku przesyłania przez Użytkownika Spamu, Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do czasowego lub trwałego uniemożliwienia temu Użytkownikowi przesyłania wiadomości w ramach Portalu za pośrednictwem Wpisów.

ART. 9 Odpowiedzialność

 • 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę Danych na Kontach Użytkowników.
 • 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
 • 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści (w tym Dane) przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści (w tym Dane) umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu.
 • 4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w Portalu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem Danych lub nieprawdziwych Danych Osobowych, ujawnienie tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
 • 5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do Operatora Serwisu przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem Danych w szczególności zdjęć lub wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne Dane.
 • 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za poniesione przez Użytkownika szkody spowodowane korzystaniem przez Użytkownika z niezabezpieczonego i pozbawionego ochrony antywirusowej komputera podłączonego do sieci Internet, a w szczególności za włamania do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu i poczty elektronicznej, przejęcia Hasła lub Loginu przez osoby trzecie, zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika.

ART. 10 Reklamacje

 • 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika poprzez zgłoszenie Operatorowi Serwisu przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego pod adresem http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/contact lub przesyłką pocztową na adres Operatora Serwisu.
 • 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Operator Serwisu w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Operator Serwisu zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać one będą z nieznajomości postanowień niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.
 • 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu Konta.
 • 4. Operator Serwisu pozostawi bez rozpoznania składane reklamacje dotyczące usług świadczonych przez inne Osoby przy wykorzystaniu funkcji Serwisu.
 • 5. Szczegółowe zasady i tryb rozpatrywania reklamacji w zakresie Świadczeń zostały uregulowane w Załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu.

ART. 11 Przepisy Przejściowe i Końcowe

 • 1. Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/privacy .
 • 2. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu w każdej chwili z ważnych przyczyn (w szczególności podyktowanych względami technicznymi lub prawnymi), bez konieczności uzasadniania tych przyczyn Użytkownikom, z zastrzeżeniem ust. 3. niniejszego artykułu.
 • 3. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Operator Serwisu poinformuje o tym Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu oraz bezpośrednie poinformowanie za pośrednictwem newslettera w ramach Serwisu.
 • 4. Zmiana niniejszego Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od momentu udostępnienia w ramach Serwisu.
 • 5. W razie zmiany lub unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Operatora Serwisu.
 • 6. Wszelkie załączniki do niniejszego Regulaminu stanowią jego integralną część.

Załącznik nr 1 do Regulaminu Serwisu ekonomiawkulturze.pl - Regulamin Usługi Oddziaływanie ekonomiczne wydarzenia

 • 1. Niniejszy Regulamin usługi Oddziaływanie określa zasady, zakres i warunki korzystania z usługi pt. „Ekonomiczne oddziaływanie wydarzenia” udostępnianej na Portalu.
 • 2. Pod warunkiem, że nic innego nie zostało zapisane w Regulaminie Serwisu ekonomiawkulturze.pl (dalej również: "Regulamin Serwisu”) lub nic innego nie wynika z sensu postanowień Regulaminu usługi Oddziaływanie, użyte w Regulaminie usługi Oddziaływanie pojęcia zapisane wielką literą oznaczają:
  • a. Regulamin usługi Oddziaływanie - przedmiotowy dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Operatora Serwisu w zakresie usługi Oddziaływanie ekonomiczne wydarzenia;
  • b. Oddziaływanie - jedna z usług Serwisu, której dotyczy Regulamin usługi oddziaływanie ekonomiczne wydarzenia;
  • c. Użytkownik Oddziaływanie - Użytkownik, który poprzez zarejestrowanie się w Portalu uzyskał dostęp do usługi Oddziaływanie; każdy Użytkownik oddziaływanie jest równocześnie Użytkownikiem; Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z usługi oddziaływanie, jak również z jakiejkolwiek z pozostałych Usług świadczonych w ramach Serwisu.
  • d. Ze względu na fakt, że usługa Oddziaływanie jest jedną z Usług świadczonych w ramach Serwisu, Regulamin usługi oddziaływanie należy interpretować łącznie z Regulaminem Serwisu. W szczególności, wszelkie pojęcia pisane wielką literą w Regulaminie Serwisu a niezdefiniowane w pkt. 2., mają znaczenie nadane im w Regulaminie Serwisu. Wszelkie postanowienia Regulaminu Serwisu znajdują w pełni zastosowanie do usługi Oddziaływanie, o ile nic odmiennego nie zostało ustalone w Regulaminie usługi Oddziaływanie. W przypadku sprzeczności pomiędzy Regulaminem Serwisu a Regulaminem usługi Oddziaływanie, zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu usługi Oddziaływanie jako postanowienia szczególne w stosunku do ogólnych postanowień Regulaminu Serwisu.
 • 3. Każdy Użytkownik chcący być Użytkownikiem Oddziaływanie zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu usługi Oddziaływanie i staje się Użytkownikiem usługi Oddziaływanie poprzez rozpoczęcie korzystania z usługi Oddziaływanie i z chwilą rozpoczęcia tegoż.
 • 4. Niezależnie od innych, szczegółowych postanowień Regulaminu usługi Oddziaływanie, Operator Serwisu zwraca uwagę Użytkowników usługi Oddziaływanie, a Użytkownik jest świadomy i zgadza się z faktem, że:
  • a. usługa Oddziaływanie jest jedną z Usług świadczonych w ramach Serwisu;
  • b. Każdy Użytkownik Oddziaływanie jest jednocześnie Użytkownikiem; Użytkownik nie jest zobowiązany do korzystania z usługi Oddziaływanie.
  • c. Przedmiotem usługi Oddziaływanie jest udostępnienie Użytkownikowi Oddziaływanie zasobów usługi Oddziaływanie poprzez umożliwienie mu oszacowania efektów bezpośrednich (EB) i efektów indukowanych (EI) wydarzenia na gospodarkę.
  • d. Usługa Oddziaływanie dostarcza danych bazujących na oszacowaniu statystycznym, którego metoda została przedstawiona w dokumentach umieszczonych pod adresem http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/blog
  • e. Usługa Oddziaływanie umożliwia jej Użytkownikowi zakup dodatkowych płatnych analiz, w taki przypadku ich zamówienie następuje poprzez formularz zamówienia, na podstawie którego generowana jest faktura proforma. Po zaksięgowaniu płatności uruchamiane się dodatkowe płatne usługi.
  • f. Operator Serwisu zezwala na pełne wykorzystanie raportu wygenerowanego w wyniku skorzystania z Usługi Oddziaływanie przez Użytkownika, raport może zostać wykorzystany na wszystkich polach eksploatacji bez ograniczeń czasowych.
 • 5. Skorzystanie przez Użytkownika z usługi Oddziaływanie jest dobrowolne.
 • 6. Rozpoczęcie przez danego Użytkownika korzystania z usługi Oddziaływanie jest równoznaczne ze złożeniem przez tego Użytkownika oświadczeń o następujących treściach:
  • a. zapoznałem się z Regulaminem usługi Oddziaływanie i akceptuję wszystkie jego postanowienia;
  • b. dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usługi Oddziaływanie;
  • c. udzielam zezwolenia na dostęp do Danych, treści lub informacji, w tym zdjęć, umieszczonych przeze mnie w ramach usługi Oddziaływanie przez Operatora Serwisu, innych Użytkowników oraz przez Osoby niebędące Użytkownikami Wpisów ani Użytkownikami;
  • d. umieszczenie w ramach usługi Oddziaływanie danych, treści lub informacji, w tym zdjęć, dotyczących innych Osób nie narusza ich praw, to jest nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za ich zgodą; w szczególności Osoby, których Dane, treści lub informacje, w tym zdjęcia, umieściłem w ramach Oddziaływanie lub Osoby, których te Dane, treści lub informacje, w tym zdjęcia, dotyczą, udzieliły mi takiego samego zezwolenia;
  • e. wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Operatora Serwisu oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu usługi Oddziaływanie;
  • f. jestem świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na mnie za umieszczenie w ramach usługi Oddziaływanie, Danych oraz wizerunku osób trzecich bez odpowiedniego zezwolenia;
  • g. akceptuję i zobowiązuje się korzystać z usługi Oddziaływanie zgodnie z Regulaminem usługi Oddziaływanie, Regulaminem Serwisu oraz charakterem i przeznaczeniem Portalu, wynikającymi z zapisów Regulaminu Serwisu;
  • h. akceptuję i wyrażam zgodę na usunięcie przez Operatora Serwisu wszelkich umieszczanych przeze mnie w ramach usługi Oddziaływanie treści, komentarzy, linków, które w szczególności naruszają dobre obyczaje, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań.
 • 7. Rozpoczęcie korzystania z usługi Oddziaływanie przez Użytkownika może nastąpić w szczególności pod adresem internetowym Serwisu www.ekonomiawkulturze.pl Zakończenie lub ograniczenie korzystania z usługi Oddziaływanie następuje na zasadach przewidzianych w Regulaminie Serwisu, w sytuacjach wygaśnięcia Umowy w zakresie Usługi Serwisu oraz w sytuacjach ograniczenia korzystania z usługi Serwisu na warunkach określonych postanowieniami Regulaminu Serwisu, bez względu na przyczynę wygaśnięcia Umowy lub ograniczenia korzystania z Usług Serwisu.
 • 8. Regulamin usługi Oddziaływanie jest opublikowany w Serwisie i jest dostępny dla Użytkowników, w tym w szczególności Użytkowników Oddziaływanie, w sposób, który ułatwia jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu ekonomiawkulturze.pl - Polityka Składania i Rozpatrywania Reklamacji

Art. 1. Postanowienia wstępne
 • 1. Niniejsza Polityka określa zasady składania oraz rozpatrywania reklamacji w przypadku wykrycia:
  • a. Usterki w wykonanym Świadczeniu;
  • b. niewykonania Świadczenia;
  • c. Nienależnej Płatności;
  • d. Nadpłaty.
 • 2. Polityka stanowi załącznik do Regulaminu Serwisu ekonomiawkulturze.pl i powinna być interpretowana i stosowana łącznie z Regulaminem tegoż Serwisu. W szczególności wszystkie wyrażenia niezdefiniowane w Polityce powinny być rozumiane w taki sposób, jak to zostało określone w Regulaminie Serwisu, o ile niniejsza Polityka nie definiuje ich inaczej.
 • 3. Wymiana korespondencji oraz informacji w związku z rozpatrywaniem przez Operatora Serwisu reklamacji rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/contact lub nadanie przesyłką pocztową Zgłoszenia Reklamacyjnego na podany niżej adres: Kamon Consulting – Rafał Kasprzak, ul. Meissnera 1/3 m. 192, 03 – 982 Warszawa. Zgłoszenie Reklamacyjne – obligatoryjnie w formie przesłanej tradycyjną pocztą - może w nim zastrzec, że dalsza wymiana korespondencji w toku jego rozpatrywania będzie odbywała się za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany w Zgłoszeniu Reklamacyjnym adres e–mail. W razie braku takiego zastrzeżenia, wymiana korespondencji odbywa się dalej drogą pocztową.
 • 4. Złożenie pisemnej reklamacji umożliwiającej Operatorowi Serwisu identyfikację Użytkownika i Usterki, niewykonanego Świadczenia, Płatności lub Nienależnej Płatności lecz z pominięciem formularza dostępnego na stronie http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/contact , uważane jest za skuteczne złożenie Zgłoszenia Reklamacyjnego.
Art. 2. Definicje
Użyte w niniejszej Polityce pojęcia oznaczają:
 • 1. Świadczenia – wszelkie oferowane przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkowników odpłatne usługi świadczone drogą elektroniczną;
 • 2. Czas Reakcji – okres, w jakim Operator Serwisu rozpoznaje Zgłoszenia Reklamacyjne. Czas Reakcji wynosi 21 (słownie: dwadzieścia jeden) dni i rozpoczyna bieg w dniu następującym po dniu otrzymania przez Operatora Serwisu Zgłoszenia Reklamacyjnego;
 • 3. Nadpłata – każda płatność dokonana przez Użytkownika lub osobę niebędącą Użytkownikiem, związana z wykonaniem przez Operatora Serwisu Świadczenia, której wysokość przewyższa należność pieniężną z tytułu wykonania tego Świadczenia;
Art. 3. Zwrot Nadpłaty
 • 1. W przypadku dokonania Nadpłaty, Użytkownik albo osoba niebędąca Użytkownikiem, składa Zgłoszenie Reklamacyjne na formularzu dostępnym pod adresem http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/contact , w którym podaje:
  • a. imię i nazwisko, login oraz adres poczty elektronicznej Użytkownika;
  • b. imię i nazwisko oraz adres e–mail osoby niebędącej Użytkownikiem, która dokonała płatności;
  • c. nazwy oraz ceny nabytego Świadczenia;
  • d. wysokość, tytuł, datę dokonanej płatności oraz inne dane niezbędne do jej identyfikacji;
  • e. numer rachunku bankowego, na który powinien być dokonany ewentualny zwrot Nienależnej Płatności.
 • 2. Jeżeli, z uwagi na brak spełnienia wymogów określonych w art. 3. pkt. 1. lit. c - d powyżej, Zgłoszenie Reklamacyjne nie może być rozpoznane, Operator Serwisu wezwie składającego do uzupełnienia wskazanych braków. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Czas Reakcji wydłuża się o okres, jaki upłynął od wezwania do uzupełniania braków. W przypadku niespełnienia wymogów określonych w art. 3. pkt. 1. lit a – b, Operator Serwisu pozostawi Zgłoszenie Reklamacyjne bez rozpoznania.
 • 3. W przypadku bezskutecznego upływu Czasu Reakcji, uznaje się, że Operator Serwisu uznał Zgłoszenie Reklamacyjne w całości.
 • 4. W przypadku uznania przez Operatora Serwisu, że osoba, która zgłosiła reklamację dokonała Nadpłaty w rozumieniu art. 2. pkt. 5 powyżej, Operator Serwisu zwraca równowartość Nadpłaty na wskazany w Zgłoszeniu Reklamacyjnym rachunek bankowy. Zwrot pobranej przez Operatora Serwisu kwoty jest dokonywany w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uznania przez Operatora Serwisu reklamacji.
Art. 4. Przepisy końcowe
Polityka stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu Serwisu ekonomiawkulturze.pl i dostępna jest pod adresem Regulamin jest dostępny pod adresem http://www.ekonomiawkulturze.pl/home/privacy .
Oświadczam, iż zapoznałem się z treścią Regulaminu i akceptuję jego wszystkie postanowienia.
Uwaga: wyrażenie tej zgody jest obowiązkowe

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późniejszymi zmianami) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Operatora Serwisu moich danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz tych danych ewentualnie zaktualizowanych w edycji mojego profilu w celach marketingowych.
Uwaga: wyrażenie tej zgody jest dobrowolne